17 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

 
GRATIS UITTREKSEL

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikel 3, § 6, eerste en laatste lid, vervangen bij de wet van 28 juni 2013 (2) en artikel 16, gewijzigd bij de wet van 29 december 2010 (3);

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2013 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (4), artikelen 1 en 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (5);

Gelet op het voorstel van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie van 2 juli 2020;

Gelet op het overleg van het Comité van Ministers van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie van 11 september 2020 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juli 2020;

Gelet op het advies nr. 67.786/1/V van de Raad van State, gegeven op 6 augustus 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 24 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, laatstelijk vervangen bij het ministerieel besluit van 5 december 2019, wordt vervangen als volgt:

"Art. 24. In afwijking op de bij artikel 23 vastgelegde regel, wordt toegestaan dat hier te lande in het verbruik gestelde tabaksfabricaten ook worden geleverd aan andere personen dan kleinhandelaars met uitstalling, op voorwaarde dat de belastbare kleinhandelsprijs wordt berekend over de eenheidsprijs vermenigvuldigd met één van de volgende coëfficiënten:

 1. 1,94 voor sigaren;

 2. 7,33 voor sigaretten;

 3. 7,16 voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten alsmede andere soorten rooktabak.

  Onder eenheidsprijs moet worden verstaan:

 4. voor binnenlandse fabricaten of deze afkomstig uit een andere lidstaat: de niet-belaste waarde van de producten;

 5. voor ingevoerde fabricaten: de douanewaarde, in voorkomend geval verhoogd met de verschuldigde invoerrechten en heffingen van gelijke werking.".

  Art. 2. Artikel 94 van hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994, laatstelijk vervangen bij het ministerieel besluit van 5 december 2019, wordt vervangen als volgt:

  "Art. 94. Voor de heffing van de accijns en eventueel de bijzondere accijns op tabaksfabricaten die werden aangehaald ten laste van onbekenden, alsmede op tabak die het voorwerp is van een onregelmatig bezit of vervoer en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT