17 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 17 januari 2000 tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7, § § 2 en 4;

Gelet op het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van het ACV, gedaan op 6 juli 2020;

Op de voordracht van de Minister van Werkgelegenheid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1, § 1, 1°, c), van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap wordt vervangen als volgt:

c) Mevr. Viviane Leffin;

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020.

Art. 3. De minister bevoegd voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT