17 SEPTEMBER 2020. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van bepaalde bepalingen met betrekking tot de financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen

 
GRATIS UITTREKSEL

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikelen 6, 95, eerste lid en 170, § 5, eerste lid;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 1990 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de initiatieven van beschut wonen en op de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, artikel 1, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1990 houdende vaststelling van de regels voor het bepalen van de opnemingsprijs voor personen die worden opgenomen in psychiatrische verzorgingstehuizen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2001 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfsdagen en de prijs per verblijfsdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, van 24 maart 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 6 mei 2020;

Gelet op het akkoord van de leden van het Verenigd College bevoegd voor de Begroting, gegeven op 18 juni 2020;

Gelet op de evaluatie van de impact op de respectieve situatie van vrouwen en mannen, uitgevoerd op 17 september 2020;

Gelet op de evaluatie vanuit het oogpunt van handistreaming, uitgevoerd op 17 september 2020;

Gelet op advies 67.733/1 van de Raad van State, gegeven op 12 augustus 2020, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2, 2. van het koninklijk besluit van 10 december 1990 houdende vaststelling van de regels voor het bepalen van de opnemingsprijs voor personen die worden opgenomen in psychiatrische...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT