17 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor creatie

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 10 november 2011 betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie, zoals gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2013, 23 februari 2017 en 17 juli 2020;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor creatie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 januari 2013, 30 januari 2014 en 17 mei 2017 ;

Gelet op het advies van het Overlegcomité voor de filmsector en de audiovisuele sector, gegeven op 28 februari 2020 ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 2020 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 juli 2020 ;

Gelet op de aanvraag om advies binnen een termijn van 30 dagen, van rechtswege met vijftien dagen verlengd, gericht aan de Raad van State op 22 juli 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Gelet op het gebrek aan mededeling van het advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012, vervangen bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

  § 1. Om een steun voor het schrijven van een eerste lange speelfilm te kunnen genieten, moet de natuurlijke persoon die een steunaanvraag indient, met uitzondering van audiovisuele werken van eindstudies, tenminste twee korte films op zijn naam hebben.

  Om een steun voor het schrijven van een tweede of volgende lange speelfilm te kunnen genieten, moet de natuurlijke persoon die een steunaanvraag indient tenminste een lange film op zijn naam hebben.

  ;

 2. er wordt tussen paragraaf 1 en paragraaf 2 een paragraaf 1/1 toegevoegd, luidend als volgt :

  § 1/1. Om een steun voor het schrijven te kunnen genieten, moet de lange fictiefilm waarvoor een steun wordt aangevraagd, aan de culturele, artistieke en technische criteria beantwoorden, zoals bepaald in bijlage nr. 2.

  ;

 3. in het derde en het vierde lid van paragraaf 2 worden de woorden « artistieke ontwikkeling en een steun voor de productie-ontwikkeling »...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT