17 NOVEMBER 2023. - Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat betreft de delegatie door de raad van bestuur (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:Bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat betreft de delegatie door de raad van bestuurArtikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.Art. 2. In het opschrift van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, het laatst gewijzigd bij het bijzonder decreet van 15 juli 2022, worden de woorden "en het Universitair Centrum Antwerpen" opgeheven.Art. 3. Aan artikel 21, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het bijzonder decreet van 13 juli 2012, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:"6° een wervings-, selectie-, bevorderings-, evaluatie- of tuchtorgaan dat geheel of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT