17 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 november 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2021

Tijdskrediet en landingsbanen

(Overeenkomst geregistreerd op 10 september 2021 onder het nummer 166993/CO/111)

Artikel 1. Toepasssingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren.

Tijdskrediet met motief

Art. 2. Uitbreiding duur tijdskrediet met motief

Het recht op halftijds of voltijds tijdskrediet wordt uitgebreid tot 51 of 36 maanden voor de motieven van tijdskrediet zoals bedoeld in artikel 4, § 1, a), b) en c) en § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015, nr. 103ter van 20 december 2016 en nr. 103/4 van 29 januari 2018.

Landingsbanen

Art. 3. Landingsbaan vanaf 50 jaar na 28 jaar loopbaan

In uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, hebben de werknemers die minstens 50 jaar zijn en een beroepsloopbaan van 28 jaar doorlopen hebben, recht op een vermindering van de arbeidsprestaties met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT