17 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor textielverzorging, betreffende tijdskrediet en loopbaanvermindering (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor textielverzorging;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor textielverzorging, betreffende tijdskrediet en loopbaanvermindering.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 november 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor textielverzorging

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2021

Tijdskrediet en loopbaanvermindering

(Overeenkomst geregistreerd op 19 april 2021 onder het nummer 164257/CO/110)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor textielverzorging.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van bepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2021.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst volgt op de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019 betreffende tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (registratienummer 153503/CO/110).

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, die werd gesloten in de Nationale Arbeidsraad en laatst werd gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 van 7 oktober 2020.

Ze bevat de sectorale invulling van verschillende bepalingen van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 voor de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Ze wordt eveneens gesloten in uitvoering van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT