17 MEI 2023. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs voor studenten met een handicap, artikel 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor het inclusief hoger onderwijs, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 2017 en bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2019;

Overwegende de beslissing van 20 maart 2023 van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs om in bijlage 1 van haar huishoudelijk reglement betreffende de nadere regels voor het indienen van een verzoek om redelijke aanpassingen, de data voor het indienen van het verzoek om erkenning van een handicap te wijzigen;

Op de voordracht van de minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bijlage bij het besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT