17 MEI 2023. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 74 en 89, van het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst.

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst, inzonderheid op de artikelen 74 en 89;

Gelet op de gendertest van 17 oktober 2022 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 november 2022 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 1 december 2022 ;

Gelet op het protocol van vakbondsonderhandelingen in het onderhandelingscomité van Sector IX, het Comité voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, en het onderhandelingscomité voor het statuut van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs volgens de procedures van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de openbare besturen en de vakbonden van de personeelsleden van deze besturen, afgesloten op 12 januari 2023 ;

Gelet op de aanvraag om advies binnen een termijn van 30 dagen, gestuurd aan de Raad van State op 22 maart 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het gebrek aan mededeling van een advies binnen de bovenvermelde termijn ;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « decreet », het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst.

HOOFDSTUK II. - Nadere regels voor de verspreiding van de oproep tot kandidaten en voor de indiening van de kandidatuur

Art. 2. De oproep tot kandidaten wordt verspreid via een ministeriële omzendbrief en bepaalt de objectiveerbare selectiecriteria.

In de oproep tot kandidaten wordt vermeld of de betrokken betrekking vacant is of een tijdelijke afwezigheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT