17 MEI 2023. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van de artikelen 62 en 77 van het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene Sturingsdienst van de Scholen en de Psycho-Medisch-Sociale Centra en tot vaststelling van het statuut van de zonedirecteurs en de afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene Sturingsdienst van de Scholen en de Psycho-Medisch-Sociale Centra en tot vaststelling van het statuut van de zonedirecteurs en de afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst, artikelen 62 en 77;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering, artikel 13, § 1, 7° ;

Gelet op de "gendertest" van 12 december 2022 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het protocol van vakbondsonderhandelingen binnen het onderhandelingscomité Sector IX, het comité voor de provinciale en lokale openbare diensten, afdeling II, en het onderhandelingscomité voor het statuut van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs overeenkomstig de procedure van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 houdende organisatie van de betrekkingen tussen de openbare besturen en de vakorganisaties van de personeelsleden die onder deze overheden ressorteren, gesloten op 31 januari 2023;

Gelet op het verzoek om advies binnen 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 22 maart 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat geen advies is uitgebracht binnen bovengenoemde termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Ingevolge de vacantverklaring van de betrekking via een ministeriële omzendbrief met vermelding van het aantal per zone in te vullen betrekkingen en het aantal te vervullen beurten, kan de vast benoemde afgevaardigde voor de doelstellingenovereenkomst of de vast benoemde zonedirecteur zijn aanvraag tot overplaatsing via het ad hoc formulier, per e-mail met ontvangstbewijs of via een aangetekend schrijven indienen binnen een termijn van tien werkdagen na de bekendmaking van de vacantverklaring, op straffe van nietigheid.

Wanneer overeenkomstig artikel 4 een tweede beurt wordt georganiseerd, stelt de coördinerend afgevaardigde de vast benoemde afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst of de vast benoemde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT