17 MEI 2019. - Wet houdende instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018 (1)(2)(3)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. De strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

D. REYNDERS

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

_______

Nota's

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be):

Stukken: nr. 54-3715

Integraal verslag: zonder verslag

(2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap/ het Vlaamse Gewest van 05/04/2019 (Belgisch Staatsblad van 23/04/2019), Decreet van de Franse Gemeenschap van 15/12/2021 (Belgisch Staatsblad van 28/01/2022), Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 23/09/2019 (Belgisch Staatsblad van 17/10/2019), Decreet van het Waalse Gewest van 12/05/2022 (Belgisch Staatsblad van 17/06/2022), Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 17/12/2019 (Belgisch Staatsblad van 24/12/2019), Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 16/05/2019 (Belgisch Staatsblad van 29/05/2019), Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12/05/2022 (Belgisch Staatsblad van 17/06/2022)

(3) Lijst gebonden staten

Voor de raadpleging van de tabel, zie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT