17 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 14, § 2;

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 23, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 28 januari 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 februari 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 21 februari 2022;

Gelet op het artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat dit koninklijk besluit uitvoering geeft aan het nieuwe belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers, zoals gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2021;

Overwegende dat de voornoemde nieuwe regeling op 1 januari 2022 in werking is getreden voor wat betreft het fiscale luik;

Overwegende dat, om te voorkomen dat er een discrepantie ontstaat tussen de fiscale en de sociale maatregelen, dit koninklijk besluit zo spoedig mogelijk moet worden aangenomen;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat deze maatregelen zo spoedig mogelijk in werking treden, zodat de werkgevers onverwijld op de hoogte worden gebracht van de regels die van toepassing zijn op de berekening van de socialezekerheidsbijdragen;

Overwegende dat een lange periode van terugwerkende kracht niet wenselijk is in het licht van het rechtszekerheidsprincipe;

Gelet op het advies...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT