17 JULI 2023. - Ministerieel besluit houdende benoeming van leden in eerste aanleg en Hoger Beroep bij de Commissies bevoegd inzake de invaliditeitspensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers

De Minister van Defensie,

Gelet op de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, gewijzigd bij de latere wetten;

Gelet op de wet van 16 juni 1998, houdende wijziging van de procedure betreffende de oorlogspensioenen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1954 tot regeling van de procedure voor toepassing van de wet van 15 maart 1954 voornoemd, gewijzigd bij de latere koninklijke besluiten;

Gelet op de noodzaak om te voorzien in de benoeming van plaatsvervangende vertegenwoordigers van de erkende verenigingen van gedeporteerden, werkweigeraars en burgerlijke oorlogsslachtoffers bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Brussel en de Hogere Commissie van Beroep van Brussel, bevoegd op het gebied van de invaliditeitspensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers, teneinde de continuïteit van die Commissies te verzekeren;

Besluit :

Artikel 1. § 1. Wordt benoemd bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Brussel:

- in de hoedanigheid van plaatsvervangend vertegenwoordiger van de erkende verenigingen van gedeporteerden, werkweigeraars en burgerlijke oorlogsslachtoffers, mijnheer Raymond LIESENS;

§ 2. Wordt benoemd bij de Hogere Commissie van Beroep van Brussel:

- in de hoedanigheid van plaatsvervangend vertegenwoordiger van de erkende verenigingen van gedeporteerden, werkweigeraars en burgerlijke oorlogsslachtoffers, mijnheer Raymond LIESENS;

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekend gemaakt.

Brussel, 17 julli 2023.

L. DEDONDER

17 JULI 2023. - Ministerieel besluit houdende benoeming van leden in eerste aanleg en Hoger Beroep bij de Commissies bevoegd inzake de invaliditeitspensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers

De Minister van Defensie,

Gelet op de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, gewijzigd bij de latere wetten;

Gelet op de wet van 16 juni 1998, houdende wijziging van de procedure betreffende de oorlogspensioenen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1954 tot regeling van de procedure voor toepassing van de wet van 15 maart 1954 voornoemd, gewijzigd bij de latere koninklijke besluiten;

Gelet op de noodzaak om te voorzien in de benoeming van een plaatsvervangende voorzitter, effectieve en plaatsvervangende artsen, effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden van de Minister...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT