17 JANUARI 2023. - Gemeente De Panne. - Vernietiging

Bij besluit van 17 januari 2023 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen wordt artikel 2 van het besluit van de gemeenteraad van gemeente De Panne dd. 24 oktober 2022 getiteld `Deontologische code voor raadsleden. Vaststelling' vernietigd.

Tegen dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT