17 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 275, § 1;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 25 november 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 9 december 2021;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende:

- dat in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2021-2022 het aantal uren overwerk met overwerktoeslag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, tijdelijk wordt verhoogd van 130 tot 180 uren voor alle sectoren;

- dat deze verhoging geldt voor het overwerk dat vanaf 1 juli 2021 wordt gepresteerd;

- dat de vermindering voor overwerk ook in de bedrijfsvoorheffing wordt verrekend;

- dat met de verhoging van het aantal fiscaal voordelige uren overwerk zo snel mogelijk rekening moet kunnen worden gehouden voor de toepassing van de bedrijfsvoorheffing;

- dat die verhoging dus ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing;

- dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In nummer 2.2., A, van de bijlage III van het KB/WIB 92, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 2020, wordt in de bepaling onder d) tussen het derde en het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, een lid ingevoegd, luidende:

"Het in het tweede lid bepaalde maximum van 130 uren overwerk wordt eveneens opgetrokken tot 180 uren voor alle in het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT