17 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing, moeten de schuldenaars van de voorheffing een tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen. In die tweede aangifte moeten ze aan de hand van de in bijlage IIIbis bij het KB/WIB 92 opgenomen codes aangegeven van welke maatregel ze willen gebruik maken.

In het kader van de jobsdeal werd het aantal overuren waarvoor een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan worden verleend, verhoogd van 130 naar 180 uren voor 2019 en 2020 (artikel 2751, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) zoals ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal). Voor de toepassing van deze maatregel werd in de omschrijving van de codes 44 en 45 in de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92, die in beginsel worden gebruikt voor het basiscontingent van 130 uren overwerk, een verwijzing naar artikel 2751, zevende lid, WIB 92 ingevoegd (artikel 1, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 29 augustus 2019 tot wijziging van de bijlage IIIbis, KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2751, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992). Voor de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2021 worden betaald of toegekend geldt de verhoging die in het kader van de jobsdeal werd ingevoerd niet meer en worden de codes 44 en 45 opnieuw enkel gebruikt voor het basiscontingent van 130 overuren. Artikel 1, 1° en 2°, van dit besluit past de omschrijving van de codes 44 en 45 in die zin aan.

Voor de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor overwerk bestaan dan vijf codes:

- de code 44 (zoals aangepast door artikel 1, 1°, van dit besluit) voor de eerste 130 overuren met een overwerktoeslag van 50 of 100 pct.;

- de code 45 (zoals aangepast door artikel 1, 2°, van dit besluit) voor de eerste 130 overuren met een overwerktoeslag van 20 pct.;

- de code 51 voor 50 bijkomende overuren wanneer werken in onroerende staat worden verricht op werven met een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem en een overwerktoeslag geldt van 50 of 100 pct.;

- de code 52 voor 50 bijkomende overuren wanneer werken in onroerende staat worden verricht op werven met een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem wanneer een overwerktoeslag geldt van 20 pct.;

- de code 55 voor 230 bijkomende overuren in de horeca.

De wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022 heeft het aantal overuren waarvoor een vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing kan worden verleend, opnieuw tijdelijk verhoogd van 130 naar 180 uren voor werknemers uit alle sectoren en dit voor de overuren gepresteerd in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

Voor de bezoldigingen die in 2021 en 2023 worden betaald of toegekend, wordt het aantal overuren waarvoor een vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing kan worden verleend, verhoogd van 130 tot 180 uren voor werknemers uit alle sectoren voor zover dat die bijkomende uren overwerk worden gepresteerd respectievelijk in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 en in de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. Voor de bezoldigingen die in 2022 worden betaald of toegekend, geldt de verhoging voor de overuren die in het volledige jaar 2022 worden gepresteerd.

Voor de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing met betrekking tot deze 50 bijkomende overuren zal de code 58 of 59 moeten worden gebruikt, naargelang het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT