17 DECEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur en het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie met het oog op het toewijzen van een sterkere rol aan de Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten (Franse afkorting "CADA") van het Waalse Gewest.

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2016 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten;

Gelet op de oproep tot de kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2021;

Gelet op de 18 ontvankelijke kandidaturen die binnen de in deze oproep vermelde termijn zijn ontvangen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 november 2021;

Gelet op de instemming van de minister van Begroting, gegeven op 17 december 2021;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten op 21 december 2021 vervallen;

Overwegende dat de continuïteit van de werkzaamheden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten moet worden gewaarborgd door de aanwijzing van haar leden;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De hiernavermelde persoon wordt aangewezen tot gewone voorzitter van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten : de heer Stéphane Tellier, auditeur bij de Raad van State.

Art. 2. De hiernavermelde persoon wordt aangewezen tot plaatsvervangende voorzitter van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten : de heer Lionel Renders, auditeur bij de Raad van State.

Art. 3. De hiernavermelde persoon wordt aangewezen tot effectief magistraat bij de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten : mevrouw Martine Castin, plaatsvervangend magistraat bij de Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen.

Art. 4. De hiernavermelde persoon wordt aangewezen tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten : de heer Martin Vrancken, referendaris bij het Grondwettelijk Hof.

Art. 5. De hiernavermelde personen worden aangewezen tot gewoon lid van de Commissie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT