17 DECEMBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2019 betreffende de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 18 januari 2018 betreffende het wetboek inzake preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, de artikelen 1, 11° en 71;

Gelet op het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2019 betreffende de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming,

Gelet op de "gendertest", op 9 juli 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 13 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 juli 2020;

Gelet op het advies nr. 7 van de Communautaire Raad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming van 27 oktober 2020;

Gelet op advies nr. 68.255/2 van de Raad van State, uitgebracht op 7 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de voltooiing, op 25 november 2020, van het intrafrancofone overleg, met toepassing van het kaderakkoord voor samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het intrafrancofone overleg op het gebied van de gezondheid en de bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen die op deze gebieden van toepassing zijn;

Overwegende dat het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2019 betreffende de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming (hierna "het besluit van 3 juli 2019") als hoofddoel heeft de soorten en capaciteiten van de zorg in de overheidsinstellingen en de algemene reglementering van de overheidsinstellingen bedoeld in artikel 71 van het decreet van 18 januari 2018 betreffende het wetboek inzake preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, vast te stellen;

Overwegende dat, zoals bepaald in artikel 1, 11°, van het decreet van 18 januari 2018 betreffende het wetboek inzake preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming (hierna "het decreet van 18 januari 2018"), de zorg in overheidsinstellingen, zoals alle zorg voor jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd, moet beantwoorden aan de erkende behoeften op het gebied van jeugddelinquentie, gericht moet zijn op de sociale herinschakeling van de jongere en deel moet uitmaken van een opvoedkundige en herstellende aanpak;

Overwegende dat de nieuwe organisatie van de overheidsinstellingen tot doel heeft hun actie in een "onderwijscontinuüm" te plaatsen en zo de jongere een onderwijstraject te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT