17 AUGUSTUS 2023. - Nationale Loterij. - Reglement van het Virtuele E-Game Emoticollect Shooting Stars

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en artikel 11, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 2009 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen en trekkingsloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij (hierna "het koninklijk besluit van 10 juli 2012");

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 13 september 2021, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 september 2021, artikels 2 en 7;

Gelet op de beslissing genomen door het Directiecomité van de Nationale Loterij op 14 maart 2012;

Overwegende dat het virtuele e-game "EmotiCollect Shooting Stars" de voorwaarden van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 strikt naleeft;

Overwegende dat, overeenkomstig de gedragscode met betrekking tot de Woohoo-spelen, uitsluitend het toeval voor het virtuele e-game "EmotiCollect Shooting Stars" bepaalt of een lot al of niet wordt gewonnen, en dit door middels een generator van willekeurige getallen op basis van een vooraf vastgelegd lotenplan;

Overwegende dat de Hoge Raad voor de Ethiek van de loterij- en kansspelen, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 13 september 2021 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 september 2021, een gunstig advies heeft gegeven op 08 augustus 2023;

Gelet op de afwezigheid van enig beroep ingediend door de regeringscommissarissen;

heeft het Directiecomité van de Nationale Loterij in zijn vergadering van 17 augustus 2023 de volgende reglementsbepalingen goedgekeurd:

SPELREGELS EMOTICOLLECT SHOOTING STARS

Principe van een e-game

Elke e-game (virtueel biljet of spel) heeft een uniek transactienummer, dat vermeld staat op de e-game en in het speloverzicht van de speelrekening en dat een gespeelde e-game identificeert, zodra de speler de aankoop ervan heeft bevestigd. Dit transactienummer staat geregistreerd op het informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij. Of een bepaald lot uit het lotenplan al dan niet wordt toegekend aan een bepaald transactienummer, wordt door een toevalsgenerator bepaald op het moment dat de speler de koop bevestigt en er dus een transactienummer wordt gecreëerd. Er kan enkel een bepaald lot worden toegekend aan een e-game, indien het transactienummer van die e-game in het informaticasysteem, beheerd door de Nationale Loterij, als dusdanig geregistreerd staat. Hoe een transactienummer van een e-game in voormeld informaticasysteem geregistreerd staat (winnend of verliezend en al dan niet een bepaald lotenbedrag volgens het lotenplan toekennend), kan de speler na de afsluiting van de e-game zien in het speloverzicht van zijn speelrekening.

Het spelmechanisme (scenario) van de e-game is slechts een virtuele weergave die overeenstemt met de al dan niet toekenning van een bepaald lot aan een transactienummer, zoals geregistreerd op het informaticasysteem. De Nationale Loterij neemt alle maatregelen om de overeenstemming van deze virtuele weergave met de gegevens op het informaticasysteem te verzekeren. Wat evenwel doorslaggevend is voor de al dan niet toekenning van een lot, zijn de spelgegevens gelinkt aan een transactienummer zoals geregistreerd in het informaticasysteem beheerd door de Nationale Loterij.

Prijs per speldeelname: 0,5 € - 1 € - 2 € - 3 € - 5 € - 10 €

Plan des lots par bloc édité de 1.200.000 billets virtuels à 0,5 €

Lotenplan per uitgegeven pakket van 1.200.000 virtuele biljetten van € 0,5

NOMBRE DE LOTSAANTAL LOTEN MONTANT DES LOTS (en euros)BEDRAG VAN DE LOTEN (in euro) MONTANT TOTAL DES LOTS (en euros)TOTAAL BEDRAG VAN DE LOTEN (in euro) 1 CHANCE DE GAIN SUR1 WINSTKANS OP 1 15.000,00 15.000,00 1.200.000,00 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT