16 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de aanvraagprocedures in het Onroerenderfgoedbesluit voor erfgoedpremies bijzondere procedure en voor meerjarenpremieovereenkomsten

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 10.2.1, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2018.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 9 juli 2020.

- De Raad van State heeft advies 68.024/1 gegeven op 8 oktober 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In afdeling 2 van hoofdstuk 11 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 wordt het opschrift van onderafdeling 3 opgeheven.

Art. 2. Artikel 11.2.6 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3. In het hetzelfde besluit, wordt vóór artikel 11.2.27, dat artikel 11.2.27/1 wordt, een nieuw artikel 11.2.27 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 11.2.27. De Vlaamse Regering kan beslissen om de toepassing van de aanvraagprocedure in deze onderafdeling te schorsen omdat de beschikbare kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap onvoldoende zijn om nieuwe premies volgens de bijzondere procedure toe te kennen binnen een redelijke termijn. De schorsing is van onbepaalde duur en geldt totdat de Vlaamse Regering de schorsing opheft.

Tijdens de periode van schorsing kunnen geen nieuwe premies volgens de bijzondere procedure worden aangevraagd. Ontvankelijke premieaanvragen die ingediend zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT