16 NOVEMBER 2023. - Decreet betreffende de subsidiëring van infrastructuur en uitrusting van opvangomgevingen voor jonge kinderen (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1. Dit decreet regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet. Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder : 1° het verbeterbaar gebouw: een gebouw waarin een opvangomgeving van type 1 is gehuisvest dat niet voldoet aan de minimale infrastructuurcriteria voor opvangomgevingen, maar dat dat wel zou worden als er passende werkzaamheden zouden worden uitgevoerd, waarvan de kosten en de omvang de grenzen van het in artikel 3 bedoelde programma niet overschrijden; 2° het onverbeterbaar gebouw: een gebouw waarin een opvangomgeving van type 1 is gehuisvest dat niet voldoet aan de minimale infrastructurele criteria voor opvangomgevingen en dat, om zodanig te worden, werkzaamheden vereist waarvan de kosten en de omvang de limieten overschrijden die zijn vastgesteld door het programma waarnaar wordt verwezen in artikel 3; 3° het kadaster: een lijst van opvangcentra type 1, met hun adres, een beschrijving van het onroerend goed dat voor hun taak is bestemd en hun staat wat betreft de minimale infrastructuurcriteria voor opvangomgevingen; 4° de constructie: het bouwen, laten bouwen of verwerven van een gebouw dat nooit bewoond is geweest of waarvan de ruwbouw niet is voltooid; 5° de minimumcriteria voor de infrastructuur van de kinderopvangomgevingen : de minimumcriteria waaraan moet worden voldaan met betrekking tot de infrastructuur van opvangomgevingen in overeenstemming met het decreet van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2019 betreffende de versteviging van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opvang van jonge kinderen in de Franse Gemeenschap, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 30 april 2009 houdende algemene regeling en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door de " Dienst " en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind, het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 2 mei 2019 houdende de vergunnings- en subsidieregeling voor kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en zelfstandige (mede)onthaalouders en zijn bijlage 1, bijlage 4 van het "CRWASS", evenals de geldende normen op het vlak van gezondheid, veiligheid of energieprestaties; 6° het "CRWASS" : het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid; 7° de werkdag: de dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is; 8° instandhouding van de plaatsen: de aankoop van reeds opgetrokken of nog op te trekken gebouwen, de bouw, de renovatie of de herstructurering van gebouwen, de uitrusting, de initiële inrichting of de verwerving van een zakelijk recht op een terrein of een gebouw, toegewezen of bestemd om toegewezen te worden aan opvangplaatsen die erkend en gesubsidieerd zijn door ""O. N.E. of aan door het Waals Gewest erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen en beheerd worden door de opvangcentra, waardoor de opvangomgeving van type 1 kan voldoen aan de minimale infrastructuurcriteria voor opvangomgevingen en bijgevolg de instandhouding kan garanderen van de activiteiten waarvoor het erkend of gemachtigd is; 9° de opvangomgeving : a) een opvangomgeving zoals gedefinieerd in artikel 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2019 betreffende de versteviging van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opvang van jonge kinderen in de Franse Gemeenschap en die beschikt over een opvangvergunning; b) een opvangtehuis dat erkend is door het Waals Gewest en dat in aanmerking komt voor een subsidie zoals bepaald in artikel 96 van de "CRWASS"; 10° de opvangomgeving type 1: a) het kinderdagverblijf bedoeld in artikel 3, 1°, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2019 betreffende de versteviging van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opvang van jonge kinderen in de Franse Gemeenschap, dat geniet van een opvangvergunning en het recht op de subsidie voor de toegankelijkheid overeenkomstig de artikelen 88 en 89 van het besluit van de Regering...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT