16 JUNI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van aardgas door middel van een leiding van de nv Fluxys Belgium met codificatie 3.41530 genaamd 'Gent (Sint-Amandsberg) - Destelbergen (Scheldekant)' onder vervoersvergunning A323-3900A van 15 september 2014 en van de twee daarmee verbonden glasvezelkabels die ernaast liggen in het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente Destelbergen en de stad Gent in de ondergrond van de Scheldekant, voor een fiets- en voetgangersbrug die daar wordt gebouwd en die ingrepen vereist aan de waterweg en het jaagpad

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, artikel 9, derde lid;

- het koninklijk besluit van 15 maart 1966 tot wijziging van de ligging of het tracé van een gasvervoerinstallatie ter uitvoering van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 2, 3, 4, 5 en 11.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 1 juni 2023.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Met haar beslissingen van 17 december 2004, 22 juli 2005 en 28 april 2006 keurde de Vlaamse Regering de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan goed ter beheersing van overstromingsrisico's en het behalen van de natuurdoelstellingen in het Zeescheldebekken, de instandhoudingsdoelstellingen en de flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie.

- In het kader van het flankerend beleid van het geactualiseerde Sigmaplan moeten twee fietsbruggen over de Schelde aangelegd worden. In het kader van het Sigmaplan Scheldemeanderproject zal de Brug-Noord op het grondgebied van de gemeente Destelbergen gebouwd worden.

- De aanleg van de Brug-Noord is afgetoetst bij de stad Gent en de gemeente Destelbergen opdat die in overeenstemming is met het integrale fietsbeleid, zoals opgenomen in het Mobiliteitsplan van zowel de stad Gent als de gemeente Destelbergen. Bovendien moet de Brug-Noord aansluiten op de fietssnelweg F403 in Gent en F40 in Destelbergen op de linkeroever van de Zeeschelde.

- Voor de ontwikkeling van de Brug-Noord wordt bijgevolg zowel met de stad Gent als met de gemeente Destelbergen samengewerkt, ook door de nauwe verbondenheid van de technische uitwerking van de brug met de aansluitingen en de randinfrastructuur ervan.

- Voor de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug zijn een aantal fundamentele ingrepen vereist aan de waterweg en meer in het bijzonder aan en ter hoogte van het jaagpad ter hoogte van de Scheldekant in Destelbergen.

- Het staat onmiskenbaar vast dat die werken uitgevoerd zullen worden in het algemeen belang van de openbare dienst, de waterlopen, de kanalen en de openbare wegen, hetzij wegens veranderingen in de toegangen tot de eigendommen aan de openbare (water)weg.

- De ingrepen aan de waterweg en meer in het bijzonder de bouw van de fiets- en voetgangersbrug zullen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT