16 JUNI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, artikel 1 en artikel 4;

- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.6.5, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017, artikel 16.1.2, 1°, f), ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, artikel 16.4.27, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007;

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 4.1.8/2, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019 en gewijzigd bij de decreten van 30 oktober 2020 en 2 april 2021, artikel 4.1.22, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, artikel 4.1.22/2, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019 en gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2021, artikel 4.3.1, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 2011, 26 april 2019 en 23 december 2022, artikel 4.3.2, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, artikel 4/1.3.1, ingevoegd bij het decreet van 10 maart 2017 en gewijzigd bij de decreten van 30 oktober 2020 en 23 december 2022, artikel 7.1.2, § 4, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012, artikel 7.1.3, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 december 2020, artikel 7.1.4/1, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 december 2020, artikel 7.1.11/1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020, en gewijzigd het decreet van 23 december 2022, artikel 7.5.1, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013 en 17 december 2021, artikel 7.7.2, gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2022, artikel 7.7.3, ingevoegd bij het decreet van 25 december 2022, artikel 7.9.1, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 8.2.1, artikel 8.2.2, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2022, artikel 8.3.1, artikel 8.3.1/1, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2017 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2022, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel 8.4.2, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2017 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2022, artikel 8.6.1, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021, artikel 8.7.1, gewijzigd bij het decreet van 4 juni 2021, artikel 9.1.1, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018 en gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2022, artikel 9.1.2, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018 en gewijzigd bij de decreten van 2 april 2021, 6 mei 2022 en 23 december 2022, artikel 10.1.2, gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014, artikel 10.1.4, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011 en gewijzigd bij de decreten van 14 maart 2014 en 17 februari 2017, artikel 10.1.5, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011 en gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2017, artikel 11.1.1, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011, 14 maart 2014, 25 april 2014 en 17 februari 2017, artikel 11.1.5, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011 en 17 februari 2017, artikel 11.2.1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2022, artikel 11.2.2, gewijzigd bij de decreten van 27 november 2015, 16 november 2018 en 18 maart 2022, artikel 11.2/2.1, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020 en gewijzigd bij de decreten van 17 december 2021, 18 maart 2022 en 23 december 2022 en artikel 12.6.1, ingevoegd bij het decreet van 19 november 2011 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2022;

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 24, artikel 37, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 42, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017 en artikel 59;

- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 5.71/1, ingevoegd bij het decreet van 6 mei 2022;

- het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen, artikel 24;

- het decreet van 23 december 2022 tot wijziging van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen, artikel 61.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 2 februari 2023;

- De VTC heeft advies gegeven op 21 februari 2023;

- De VREG heeft advies gegeven op 7 maart 2023;

- De SERV en de Minaraad hebben gezamenlijk advies gegeven op 14 maart 2023;

- De GBA heeft advies gegeven op 24 maart 2023;

- De Raad van State heeft advies nr. 73.561/3 gegeven op 31 mei 2023.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud

en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater

Artikel 1. In artikel 15, § 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022, worden de woorden "doet melding van de kenmerken van het centraal stooktoestel en de kenmerken van de keuring of de volledige onderhoudsbeurt" vervangen door de woorden "doet melding van de kenmerken van het centraal stooktoestel".

Art. 2. Artikel 31 van hetzelfde besluit, opgeheven bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing.

"Art. 31. In afwijking van artikel 15, § 7, in fine, gebeurt de melding voor het eerst vanaf 1 september 2023.".

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI

van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 3. In bijlage IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 en 2 december 2022, wordt in het punt "Verplichtingen van de persoon belast met de keuring vóór eerste ingebruikname, met de onderhoudsbeurt of met de verwarmingsaudit van een centraal stooktoestel" de rij

15, § 7 De persoon die de keuring of de volledige onderhoudsbeurt heeft uitgevoerd of zijn aangestelde, meldt de kenmerken van het centraal stooktoestel en de kenmerken van de keuring of de volledige onderhoudsbeurt via de webapplicatie van het VEKA in de databank, vermeld in artikel 12.5.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009. De voormelde melding gebeurt volgens het formaat dat het VEKA vastlegt. De voormelde melding gebeurt uiterlijk dertig dagen na de uitvoering van de keuring of de volledige onderhoudsbeurt.

vervangen door wat volgt:

15, § 7 De persoon die de keuring of de volledige onderhoudsbeurt heeft uitgevoerd of zijn aangestelde doet melding van de kenmerken van het centraal stooktoestel zoals het type toestel, de locatie, het vermogen, de brandstof, de brandertechnologie, het bouwjaar en de kenmerken van de keuring of de volledige onderhoudsbeurt, zoals het type activiteit, de datum van uitvoering van de activiteit en de eindbeoordeling, en dit via de webapplicatie van het VEKA in de databank, vermeld in artikel 12.5.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009. De voormelde melding gebeurt volgens het formaat dat het VEKA vastlegt. De voormelde melding gebeurt binnen dertig dagen na de uitvoering van de keuring of de volledige onderhoudsbeurt.

".

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010

Art. 4. In artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. punt 24° wordt opgeheven;

 2. in punt 34° wordt tussen de woorden "een onderneming" en de woorden "met een jaarlijks finaal energiegebruik" de zinsnede ", niet-commerciële instelling of publiekrechtelijke rechtspersoon" ingevoegd;

 3. aan punt 41° /1 wordt de zinsnede ", niet-commerciële instelling of publiekrechtelijke rechtspersoon" toegevoegd;

 4. punt 72° wordt opgeheven;

 5. in punt 72° /0/1 wordt punt d) vervangen door wat volgt:

  "d) industriële gebouweenheden;";

 6. punt 84° wordt opgeheven;

 7. in punt 102° /3 wordt de zinsnede "artikel 7.9.2/0/7, § 2" vervangen door de zinsnede "artikel 7.9.2/0/8";

 8. in punt 105° wordt tussen de woorden "de onderneming" en de woorden "wordt uitgeoefend" de zinsnede ", de niet-commerciële instelling of de publiekrechtelijke rechtspersoon" ingevoegd.

  Art. 5. In artikel 3.1.55 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 9. in het eerste lid worden de woorden "bezorgt de distributienetbeheerder een offerte" vervangen door de woorden "bevestigt de distributienetbeheerder de ontvangst van deze aanvraag";

 10. in het tweede lid wordt de zinsnede "De offerte, vermeld in het eerste lid, vermeldt ten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT