16 JUNI 2022. - Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2019

Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt :

TITEL I. - Uitvoeringsrekening van de begroting

HOOFDSTUK I. - Middelenbegroting

Artikel 1. De raming van de vastgestelde rechten van het gewestelijk Agentschap voor netheid voor het begrotingsjaar 2019 bedraagt, in overeenstemming met de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting » : . . . . . 220.026.000,00 €

Art. 2. De ten voordele van de diensten van het gewestelijk Agentschap voor netheid vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2019 bedragen, in overeenstemming met de bijgevoegde tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting » : . . . . . 222.948.586,13 €

HOOFDSTUK II. - Algemene uitgavenbegroting

Art. 3. De raming van de vastleggingskredieten ten laste van het gewestelijk Agentschap voor netheid voor het begrotingsjaar 2019 bedraagt, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene uitgavenrekening » : . . . . . 281.781.000,00 €

waarvan :

vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten . . . . . 281.781.000,00 €

varaiabele vastleggingskredieten . . . . . 0,00 €

Art. 4. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2019 werden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen ontstaan of aangegaan tijdens dit begrotingsjaar en, voor de recurrente verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren uitstrekken, de tijdens het begrotingsjaar opeisbare bedragen, vertegenwoordigen in het totaal, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting » : . . . . . 246.071.936,90 €

waarvan :

vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten . . . . . 246.071.936,90 €

varaiabele vastleggingskredieten . . . . . 0,00 €

Art. 5. De vereffeningskredieten ten laste van het gewestelijk Agentschap voor netheid voor het begrotingsjaar 2019 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting » : . . . . . 257.523.000,00 €

waarvan :

vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten . . . . . 257.523.000,00 €

variabele vereffeningskredieten . . . . . 0,00 €

Art. 6. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2019 werden vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten die voortvloeien uit voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenissen bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting » : . . . . . 243.361.133,74 €

waarvan :

vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten . . . . . 243.361.133,74 €

variabele vereffeningskredieten . . . . . 0,00 €

Art. 7. Conform artikel 62 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle en de artikelen 3, 4 en 6 van deze ordonnantie :

  1. het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 1 januari 2019 is : . . . . . 18.391.941,25 €

  2. bedragen de kredieten vermeld krachtens artikel 3 : . . . . . 281.781.000,00 €

  3. de aangerekende vastleggingen zijn : . . . . . 246.071.936,90 €

  4. het verschil tussen de aangerekende vastleggingen vermeld in punt c) en de kredieten vermeld in punt b) is : . . . . . 35.709.063,10 €

  5. de geannuleerde vastleggingen zijn : . . . . . 296.698,97 €

  6. de geannuleerde kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2019 zijn : . . . . . 35.709.063,10 €

  7. het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2019 is : . . . . . 20.806.045,44 €

en dit in overeenstemming met de bijgaande tabellen « Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffende de vastleggingskredieten (exclusief de variabele kredieten) » en « Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffende de variabele vastleggingskredieten ».

TITEL II. - Jaarrekening

HOOFDSTUK I. - Balans op 31 december 2019

Art. 8. De balans op 31 december 2019 is als volgt :

ACTIVA ACTIF 20/28 VASTE ACTIVA 130.708.067,91 € ACTIFS IMMOBILISES 20 Oprichtingskosten 0,00 € Frais d'établissement 21 Immateriële vaste activa 1.670.492,80 € Immobilisations incorporelles 22/27 Materiële vaste activa 63.456.593,07 € Immobilisations corporelles 22...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT