16 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering over de taalscreening bij het begin van de leerplicht in het gewoon onderwijs en over de voldoende aanwezigheid van vijfjarigen in het kleuteronderwijs in scholen die over een afwijkende uurregeling beschikken

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 11quater, § 1, en artikel 13/1, § 1, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2020, en artikel 26, § 1, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 19 mei 2021;

- De Raad van State heeft advies 69.532/1 gegeven op 6 juli 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Vanaf het schooljaar 2021-2022 voeren scholen voor gewoon basisonderwijs bij het begin van de leerplicht bij elke leerling een taalscreening uit die nagaat wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal is. Het instrument waarmee deze screening moet gebeuren, alsook het moment en de manier van afname dienen in regelgeving vastgelegd te worden.

- Voor scholen die over een afwijkende uurregeling beschikken dienen de decretaal bepaalde 290 halve dagen aanwezigheid van vijfjarige kleuters omgerekend te worden op basis van een in regelgeving vast te leggen formule.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De taalscreening, vermeld in artikel 11quater van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wordt afgenomen ten vroegste op 10 oktober en uiterlijk op 30 november van het eerste schooljaar waarin een leerling leerplichtig is.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, bepaalt met welk instrument de taalscreening, vermeld in artikel 11quater van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wordt uitgevoerd, met inbegrip van de manier waarop de screening wordt uitgevoerd.

Alleen wetenschappelijk onderbouwde instrumenten komen in aanmerking.

Art. 3. Voor scholen met een afwijkende uurregeling wordt ter uitvoering van artikel 13/1, § 1, tweede lid, en artikel 26, § 1, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 het aantal halve dagen dat de leerling minstens aanwezig moet zijn, met de volgende formule berekend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT