16 JANUARI 2023. - Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 2 maart 2021 houdende de samenstelling van de kamer voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van het college van beroep

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 16 januari 2023 dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2023 worden de volgende wijzigingen in de samenstelling van de kamer voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van het college van beroep doorgevoerd :

Artikel 1. In § 1, 2°, punt b van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 2 maart 2021 houdende de samenstelling van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT