16 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord 2021-2022 van 19 mei 2022 houdende de bepaling van de lonen en de arbeidsvoorwaarden (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord 2021-2022 van 19 mei 2022 houdende de bepaling van de lonen en de arbeidsvoorwaarden.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022

Uitvoering van het protocolakkoord 2021-2022 van 19 mei 2022 houdende de bepaling van de lonen en de arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 18 juli 2022 onder het nummer 174186/CO/314)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen ressorteren en op de werknemers die zij tewerkstellen.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders, arbeidsters en bedienden.

HOOFDSTUK II. - Koopkracht

Art. 2. § 1. Overeenkomstig punt 1, 1ste gedachtestreepje van het protocolakkoord van 19 mei 2022 wordt een verhoging van 0,2 pct. toegepast vanaf 1 mei 2022 op de minimum- en reële lonen voor voltijds tewerkgestelde werknemers. De bedragen die van toepassing zijn op 1 mei 2022 worden aangehecht aan onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Voor deeltijds tewerkgestelde werknemers wordt deze verhoging toegepast naar rato van het aantal gepresteerde uren.

Gelet op het feit dat de sectorale spilindex op 1 mei 2022 wordt overschreden, wordt de indexering berekend op het verhoogde loon zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel.

§ 2. Overeenkomstig punt 1, 2de gedachtestreepje van het protocolakkoord van 19 mei 2022 zal een verhoging...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT