16 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 oktober 2006 tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, artikel 2 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Overwegende het koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt;

Overwegende het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt;

Gelet op het verzoek van de minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op het advies van de Eerste Minister, gegeven op 28 maart 2022;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën, gegeven op 12 mei 2022;

Gelet op het advies 72.622/4 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen wordt een tweede lid ingevoegd dat als volgt luidt:

"Dat reglement is niet van toepassing op de ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen".

Art. 2. In hetzelfde koninklijk besluit wordt bijlage B vervangen door bijlage 1, gevoegd bij dit besluit".

Art. 3. In hetzelfde koninklijk besluit wordt bijlage C vervangen door bijlage 2, gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 5. De minister bevoegd voor Buitenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. LAHBIB

BIJLAGE 1

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen

BIJLAGE B - reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan management- en staffuncties in de federale openbare besturen

Titel na 6 jaar mandaat 6 jaar na het 1ste ereteken 6 jaar na het tweede ereteken Voorzitter van het Directiecomité Commandeur Kroon Grootofficier Leopold II Grootofficier Leopold Management- en staffuncties -1 Commandeur Leopold II Commandeur Leopold...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT