16 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op de artikelen 37, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en laatst gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2019, 38, § 1, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2019, en 39, laatst gewijzigd bij het decreet van 2 januari 2019;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het rapport van 10 juni 2022 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2022;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2022;

Gelet op het advies van de " Commission wallonne pour l'Energie " (Waalse Energiecommissie), uitgebracht op 22 september 2022;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Energie", gegeven op 23 september 2022;

Gelet op het verzoek om advies binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 22 december 2022, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het uitblijven van advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 15, § 1bis/1 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 28 oktober 2021, worden volgende wijzigingen aangebracht:

In lid 1, worden de woorden "31 december 2022" vervangen door de woorden "31 december 2023".

  1. in lid 4, wordt de zin "In afwijking van het eerste lid wordt voor de kanalen van, opgewekte elektriciteit, van elektriciteit geproduceerd d.m.v. fotovoltaïsche panelen en d.m.v. windmolens met een netto-vermogen boven 10 kW een coëfficiënt "rho" tot rechtzetting van het toekenningspercentage waarmee het percentage van toekenning van groene certificaten gemoduleerd kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT