16 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 juni 2021 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique et social de Wallonie » (Sociaal-economische raad van Wallonië)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 25 mei 1983 betreffende de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië), zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juni 2021 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië) ;

Overwegende dat de "Union wallonne des entreprises" (Waals Ondernemersverbond) in een schrijven van 13 december 2022 aangeeft dat zij verzoekt om de vervanging van een van haar vertegenwoordigers, mevrouw Lora NIVESSE ;

Overwegende dat de Raad in een schrijven van 4 januari 2023 meldt dat de "Nationale Federatie der Unies van de Middenstand (UCM) " verzoekt om de vervanging van één van haar vertegenwoordigers, met name mevr. Daphné SIOR

Overwegende dat de Raad in een schrijven van 4 januari 2023 meldt dat de "CGSLB" verzoekt om de vervanging van één van zijn vertegenwoordigers, met name de heer Christian LOCHET;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de "Conseil économique et social de Wallonie", die uit het bovenvermelde besluit van 24 juni 2021 voortvloeien en die krachtens het decreet van 25 mei 1983 een duur van vier jaar hadden, op 23 juni 2025vervallen;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2 van het bovenvermelde decreet van 25 mei 1983, wanneer het mandaat van een lid voor de vervaldatum eindigt, de aangewezen plaatsvervanger de duur van het nog te lopen mandaat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT