16 DECEMBER 2022. - Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023 (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:

 1. littera 1: uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden;

 2. littera 2: uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 127 tot en met 129 van de Grondwet;

 3. littera 3: uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet;

 4. VAK: vastleggingskrediet, zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, zoals gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2022;

 5. VEK: vereffeningskrediet, zoals gedefinieerd in artikel 2, 40°, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, zoals gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2022.

  ALGEMEEN

  KREDIETEN LOPEND JAAR

  Art. 3. Voor het begrotingsjaar 2023 worden de volgende vastleggings- en vereffeningskredieten geopend:

  (in duizend euro)

  PR OMSCHRIJVING VAK VEK LIT CA APPARAATSKREDIETEN 87.354 88.263 1 CB PROVISIES 1.444.812 2.776.831 1, 2 CC BUDGETTAIR BELEID 399.238 399.238 1, 3 CD FISCALITEIT 1.759.044 1.759.544 3 CE FINANCIELE OPERATIES 2.921.798 3.242.930 1 CF BOEKHOUDING 6.760 6.760 1 EA APPARAATSKREDIETEN 44.214 44.214 1 EB PROVISIES 22.581 18.780 1 EC ECONOMIE 2.187.287 2.128.755 3 EE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 758.371 784.155 1 EF INNOVATIE 424.369 418.969 1 EG WETENSCHAPSCOMMUNICATIE 10.782 11.025 1 FA APPARAATSKREDIETEN 76.436 80.621 1 FB PROVISIES 206.059 198.059 2 FD KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS 10.444.357 10.444.357 2 FE HOGER ONDERWIJS 2.343.455 2.351.705 2 FF DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN VOLWASSENENONDERWIJS 783.336 783.336 2 FG ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD 1.263.330 1.133.851 2 GA APPARAATSKREDIETEN 163.318 163.818 1 GB PROVISIES 40.000 40.000 2 GC WELZIJN 301.545 302.242 2 GD GEZONDHEIDS- EN WOONZORG 564.933 566.698 2 GE OPGROEIEN 6.410.676 6.416.699 2 GG PERSONEN MET EEN BEPERKING 2.547.700 2.387.037 2 GH SOCIALE BESCHERMING 4.997.338 4.999.447 2 GI ZORGINFRASTRUCTUUR 875.105 834.612 2 HA APPARAATSKREDIETEN 26.865 26.865 1 HB BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND 142.164 140.728 2 HC CULTUUR 467.431 467.032 2 HD JEUGD 65.286 65.662 2 HE MEDIA 401.448 401.448 2 HF SPORT 170.664 183.235 2 JA APPARAATSKREDIETEN 47.812 45.067 1 JB PROVISIES 6.398 6.644 3 JD WERK 3.118.067 3.113.243 1,2,3 JE SOCIALE ECONOMIE 627.476 627.604 3 JF COMPETENTIES 257.124 257.124 3 KA APPARAATSKREDIETEN 72.294 72.294 1 KD LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ 121.020 105.715 3 KF LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK 6.182 6.182 3 KG PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ 5.377 5.377 3 MA APPARAATSKREDIETEN 167.789 167.779 1 MD REGIONALE LUCHTHAVENS 17.442 21.236 3 ME GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER 1.412.053 1.479.131 3 MF ALGEMEEN MOBILITEITSBELEID 931.005 932.814 3 MH WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID 458.378 545.199 3 MI WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID 904.438 961.862 3 QA APPARAATSKREDIETEN 223.483 224.102 1 QC OMGEVING EN NATUUR 714.577 723.924 3 QD WONEN 376.221 372.559 3 QE ENERGIE 640.795 631.173 3 QF DIERENWELZIJN 5.032 11.519 3 QG ONROEREND ERFGOED 133.402 125.057 3 QH KLIMAAT 275.151 199.453 3 SA APPARAATSKREDIETEN 288.709 289.477 1 SB PROVISIES EN BELEIDSVELDOVERSCHRIJDENDE THEMA'S 17.391 13.438 1 SD JUSTITIE EN HANDHAVING 16.413 17.427 2 SE ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING 22.051 22.051 1 SF GELIJKE KANSEN EN INTEGRATIE EN INBURGERING 122.947 121.357 2 SG BRUSSEL 55.181 56.302 2 SH VLAAMSE RAND 8.860 12.990 2 SI RAMPENSCHADE 914 914 1 SJ DIGITALISERING 85.948 83.888 1 SK INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID 323.133 302.889 1 SM BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID 4.530.000 4.436.427 1 SN BUITENLANDS BELEID 9.634 9.634 1 SO ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 21.947 22.264 1 SP INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 77.321 78.166 3 SQ TOERISME 69.186 77.536 1 VB PROVISIES 635 635 1 VD VLAAMS PARLEMENT 114.426 114.426 1 VE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VLAAMSE REGERING 2.438 2.438 1 VF APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT 5.316 5.316 1 VG APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME 3.747 3.747 1 VH APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 3.689 3.689 1 VI APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING 5.550 5.550 1 VJ APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING 5.320 5.320 1 VK APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING 5.311 5.311 1 VM APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW 3.517 3.517 1 VN APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING 3.471 3.471 1 VO APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED 3.685 3.685 1 TOTAAL 61.267.266 60.003.839

  Art. 4. Voor het begrotingsjaar 2023 worden de volgende variabele kredieten geraamd:

  (in duizend euro)

  PR OMSCHRIJVING VAK VEK LIT CA APPARAATSKREDIETEN 260 260 1 CC BUDGETTAIR BELEID 150 150 1 CD FISCALITEIT 3.243 3.243 3 EA APPARAATSKREDIETEN 937 937 1 EB PROVISIES 311 569 1 EC ECONOMIE 26.268 26.268 3 EE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 0 0 1 FA APPARAATSKREDIETEN 1.650 1.650 1 FD KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS 90.502 90.502 2 FE HOGER ONDERWIJS 100 100 2 FF DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN VOLWASSENENONDERWIJS 46.621 46.633 2 FG ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD 9.256 9.256 2 GA APPARAATSKREDIETEN 545 545 1 GC WELZIJN 0 0 2 GD GEZONDHEIDS- EN WOONZORG 1.670 1.670 2 HA APPARAATSKREDIETEN 185 185 1 HB BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND 152 1.140 2 HC CULTUUR 360 360 2 JA APPARAATSKREDIETEN 335 335 1 JD WERK 10.902 13.713 3 KA APPARAATSKREDIETEN 256 256 1 KD LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ 1.924 1.924 3 MA APPARAATSKREDIETEN 5.442 5.442 1 MH WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID 61.735 57.100 3 QA APPARAATSKREDIETEN 1.265 1.265 1 QC OMGEVING EN NATUUR 16.464 16.314 3 QD WONEN 1.100 1.100 3 QE ENERGIE 163.506 149.391 3 QF DIERENWELZIJN 1.056 1.056 3 QG ONROEREND ERFGOED 582 589 3 QH KLIMAAT 15.000 22.481 3 SA APPARAATSKREDIETEN 2.255 2.255 1 SD JUSTITIE EN HANDHAVING 0 0 2 SE ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING 12 12 1 SK INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID 23.399 29.255 1 SM BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID 0 0 1 SN BUITENLANDS BELEID 5 5 1 SO ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 400 400 1 SQ TOERISME 0 0 1 TOTAAL 487.848 486.361

  Art. 5. De terugbetalingen van leningen voorzien onder titel II worden, wat betreft het begrotingsjaar 2023, geraamd op:

  (in duizend euro)

  VASTLEGGINGSKREDIET VEREFFENINGSKREDIET LITTERA 153.750 153.750 1

  UITGAVEN VORIGE JAREN

  Art. 6. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of artikelen waarvan de nummering inmiddels gewijzigd werd of overgegaan is in andere basisallocaties of begrotingsartikelen, mogen vanaf het begrotingsjaar 2023 worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen.

  LENINGEN

  Art. 7. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor te consolideren instellingen met een gewaarborgde leningsmachtiging of te consolideren alternatief gefinancierde investeringsschema's de bedragen voor de gewaarborgde leningsmachtiging of de investeringsbedragen van de alternatief gefinancierde investeringsschema's waarvoor het Vlaams Parlement een machtiging heeft verleend al dan niet gedeeltelijk in te schrijven op nieuw te creëren begrotingsartikelen, om zo zelf voor deze financiering te zorgen en deze bedragen te kunnen doorgeven. De beslissingen die met toepassing van die bepaling worden genomen, moeten binnen vijftien kalenderdagen worden meegedeeld en verantwoord door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement, met afschrift aan het Rekenhof.

  Art. 8. § 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd leningen voor vervaldag vervroegd terug te betalen middels:

 6. het verhogen van het ingeschreven uitgavenkrediet op titel II voor de terugbetaling van de eigen directe schuld;

 7. het geven van een voorschot op de dotaties en toelagen aan de tot de consolidatieperimeter behorende instellingen, onder voorwaarde dat deze voorschotten worden verrekend in de begroting van het daaropvolgende begrotingsjaar.

  § 2. De kredieten, gebruikt voor terugbetaling van leningen conform paragraaf 1 van dit artikel, mogen niet meer bedragen dan het geraamde overschot op het netto te financieren saldo van het lopende begrotingsjaar.

  VOORSCHOTTEN

  Art. 9. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd provisies te verlenen aan de advocaten, experts en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest optreden.

  HERVERDELINGEN

  Art. 10. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd, en dit binnen de perken van de kredieten geopend voor de diverse programma's voor de Vlaamse Regering en de kabinetten van de Vlaamse Regering, vastleggingskredieten over te schrijven tussen de begrotingsartikelen over deze programma's heen.

  BEPERKING AANTAL ENTITEITEN

  Art. 11. § 1. Op apparaats- en beleidskredieten van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2023 gefusioneerd respectievelijk afgeschaft worden, mag worden vastgelegd en vereffend door de entiteit die uit de fusie ontstaat, respectievelijk de entiteit die de bevoegdheden van de afgeschafte entiteit overneemt.

  § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om, mits akkoord van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT