16 DECEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan sociale huisvestingsmaatschappijen en aanpassing van het prijsplafond voor de bouw en renovatie van sociale huurwoningen in het kader van de realisatie van innovatieve sociale woonprojecten

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- De Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 5.20.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld:

- De kwaliteitskamer heeft advies gegeven op 23 november 2022;

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 12 december 2022.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Aan de sociale huisvestingsmaatschappijen, vermeld in de lijst, die als bijlage bij dit besluit gevoegd is, wordt voor de bouw en renovatie van sociale huurwoningen in het kader van de realisatie van innovatieve sociale woonprojecten een subsidie toegekend van in totaal 9.969.082 euro. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, hierna VMSW te noemen, zorgt voor de uitbetaling van de subsidie aan de sociale huisvestingsmaatschappijen op de manier zoals bepaald in artikel 4, eerste lid.

Het bedrag van 9.969.082 euro wordt aangerekend op basisallocatie 1QD681 van het begrotingsartikel QF0-1QDG2QK-IS van de begroting 2022 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en wordt onmiddellijk na de inwerkingtreding van dit besluit aan de VMSW overgemaakt.

Art. 2. De subsidie, vermeld in artikel 1, wordt berekend door op elk aandeel van de innovatieve werken binnen het sociaal woonproject een forfait per woning toe te passen volgens het aantal toegepaste pijlers. Voor de berekening van de subsidie wordt gebruik gemaakt van de volgende referentietabel:

WONINGGEBONDEN PIJLERS: (1) CIRCULAIR BOUWEN, (2) INNOVATIEVE BOUWMETHODEN, (3) INNOVATIE TECHNIEKEN/ENERGIECONCEPTEN Omschrijving 1 pijler 2 pijlers Vanaf 3 pijlers Meeteenheid Afbraak 400 500 600 per woning Fundering 1.800 2.400 2.900 per woning Riolering en hemelwater 600 800 1.000 per woning Ruwbouw 5.000 6.700 8.500 per woning Gevel + isolatie 3.200 4.200 5.300 per woning Dak + isolatie 1.500 2.000 2.500 per woning Buitenschrijnwerk 1.800 2.400 3.000 per woning Binnenafwerking 1.800 2.400 3.000 per woning Vloeren 1.200 1.600 2.000 per woning Keuken 800 1.200 1.500 per woning Sanitair 1.200 1.600 2.000 per woning Verwarming 1.500 2.000 2.500 per woning Ventilatie 800 1.000 1.200 per woning Elektriciteit + PV 1.600 2.100 2.600 per woning Buitenaanleg 800 1.100 1.400 per woning ANDERE PIJLERS: GROEN BLAUWE INGREPEN, DUURZAME MOBILITEIT, PLANMATIGE CONCEPTEN Omschrijving 1 pijler 2 pijlers 3 pijlers...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT