16 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit van 16 december 2021 houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2022

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid,

Gelet op de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, artikel 9;

Gelet op het besluit van Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, artikel 2;

Gelet op het gunstig advies van de afdeling Preventieve Gezondheidszorg van de Commissie Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op 8 december 2021;

Gelet op het handistreamingrapport

Gelet op het genderrapport

Gelet op advies nr. 70.588/1 van de Raad van State, gegeven op 8 december 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de urgentie, gemotiveerd door de volgende overwegingen:

Overwegende artikel 9 van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan dat het Verenigd College de verplichting oplegt de lijst van de verboden stoffen en methoden en de bijwerkingen ervan vast te stellen, binnen drie maanden na de aanneming ervan door het WADA;

Overwegende het besluit van Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, en artikel 2 ervan, dat de Leden van het Verenigd College bevoegd voor de strijd tegen doping ertoe machtigt die lijst vast te stellen;

Overwegende dat de internationale standaard betreffende de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2022 door het uitvoerend comité van het Wereldantidopingagentschap op 21 september 2021 werd aangenomen en op 1 januari 2022 in werking moet treden voor alle ondertekenaars van de Wereld Anti Doping Code;

Overwegende dat de voormelde lijst van de verboden stoffen en methoden vervolgens door de conferentie van de Partijen bij de Unesco werd aangenomen, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 34.2 van de internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005;

Overwegende dat die lijst, voor de Staten die partij zijn, op 1 januari 20212 in werking moet treden, overeenkomstig artikel 34.3 van de voormelde internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005;

Overwegende dat dit ministerieel besluit bijgevolg op 1 januari 2022 in werking moet treden en dat vóór die datum zowel de rechtszekerheid als de volmaakte informatie aan sporters moeten worden gewaarborgd betreffende de stoffen en methoden die als dopingproducten moeten worden beschouwd en, bijgevolg, vanaf 1 januari 2022, als verboden stoffen en methoden moeten worden beschouwd.

Artikel 1. De lijst met verboden stoffen en methoden bedoeld in artikel 9 van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, wordt bij het huidig besluit gevoegd.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 11 december 2020 houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2021, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Brussel, 16 december 2021.

Voor het Verenigd College,

De leden van het Verenigd College, bevoegd voor Gezondheid

A. MARON

E. VAN DEN BRANDT

Bijlage bij het ministerieel besluit van 16 december 2021 houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2022

Stoffen en methoden die op elk ogenblik verboden zijn (binnen en buiten wedstrijdverband)

Verboden stoffen

S0. Niet-goedgekeurde stoffen

Alle verboden stoffen van deze categorie zijn specifieke stoffen.

Elke farmacologische stof, die niet bedoeld wordt in één van de volgende delen van de Lijst hieronder en waarvoor momenteel geen goedkeuring voor humaan therapeutisch gebruik door enige bevoegde gezondheidsoverheidsinstantie is verleend (bijvoorbeeld geneesmiddelen in preklinische of klinische onderzoeksfase of waarvan de onderzoeksfase is stopgezet, designerdrugs, stoffen enkel goedgekeurd voor diergeneeskundig gebruik), is te allen tijde verboden.

Deze klasse omvat veel verschillende stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, BPC-157.

S1. Anabole middelen

Alle verboden stoffen van deze categorie zijn niet-specifieke stoffen.

Anabole middelen zijn verboden.

 1. ANABOLE ANDROGENE STEROIDEN (AAS) wanneer ze exogeen worden toegediend, met inbegrip van maar zonder beperkt te zijn tot:

  1) 1-Androsteendiol (5alpha-androst-1-een-3β,17β-diol);

  2) 1-Androsteendion (5alpha-androst-1-een-3,17-dion);

  3) 1-Androsteron (3alpha-hydroxy-5alpha-androst-1-een-17-on);

  4) 1-Epiandrosteron (3β-hydroxy-5alpha-androst-ene-17-one);

  5) 1-Testosteron (17β-hydroxy-5alpha-androst-1-en-3-on);

  6) 4-Androsteendiol (androst-4-een-3β,17β-diol);

  7) 4-Hydroxytestosteron (4,17β -dihydroxyandrost-4-een-3-on);

  8) 5-androsteendion (androst-5-een-3,17-dion);

  9) 7alpha-hydroxy-DHEA;

  10) 7β-hydroxy-DHEA;

  11) 7-keto-DHEA;

  12) 19-norandrosteendiol (estr-4-een-3,17-diol);

  13) 19-norandrosteendion (estra-4-een-3,17-dion);

  14) androstanolon (5alpha-dihydrotestosteron, 17β-hydroxy-5alpha-androstan-3-on);

  15) androsteendiol (androst-5-een-3β,17β-diol);

  16) androsteendion (androst-4-een-3,17-dion);

  17) bolasteron;

  18) boldenon;

  19) boldion (androsta-1,4-dieen-3,17-dion);

  20) calusteron;

  21) clostebol;

  22) danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]pregna-4-en-20-yn-17alpha-ol);

  23) dehydrochloormethyltestosteron (4-chloor-17β-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-dieen-3-on);

  24) desoxymethyltestosteron (17alpha-methyl-5alpha-androst-2-een-17β-ol en 17alpha-methyl-5alpha-androst-3-en-17β-ol);

  25) drostanolon;

  26) epiandrosteron (3β-hydroxy-5alpha-androstaan-17-on);

  27) epi-dihydrotestosteron (17β-hydroxy-5β-androstaan-3-on);

  28) epitestosteron;

  29) ethylestrenol (19-norpregna-4-een-17alpha-ol);

  30) fluoxymesteron;

  31) formebolon;

  32) furazabol (17alpha-methyl[1,2,5]oxadiazolo [3',4':2,3]-5alpha-androstaan-17β-ol) ;

  33) gestrinon;

  34) mestanolon;

  35) mesterolon;

  36) metandiënon (17β-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-dieen-3-on);

  37) metenolon;

  38) methandriol;

  39) methasteron (17β-hydroxy-2alpha,17alpha-dimethyl-5alpha-androstaan-3-on);

  40) methyl-1-testosteron (17β-hydroxy-17alpha-methyl-5alpha-androst-1-een-3-on);

  41) Methylclostebol;

  42) methyldiënolon (17β-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9-dieen-3-on);

  43)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT