16 DECEMBER 2021. - Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. - De rekeningaflegging voor het begrotingsjaar 2020 - die als bijlage bij dit decreet gaat en overeenkomstig artikel 40.1 van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap door het Rekenhof gecertificeerd is - wordt goedgekeurd.

Art. 2. - Met toepassing van artikel 43 van hetzelfde decreet is het boekjaar voor het begrotingsjaar 2020 definitief afgesloten.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 16 december 2021.

O. PAASCH,

De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën

A. ANTONIADIS,

De Viceminister-President,

Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

I. WEYKMANS,

De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media

L. KLINKENBERG,

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

____...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT