16 DECEMBER 2021. - Decreet tot derde wijziging van het decreet van 12 december 2019 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. - De algemene uitgavenbegroting vermeld in artikel 4, tweede lid, van het decreet van 12 december 2019 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 wordt vervangen door de nieuwe bijlage II.1 en de nieuwe bijlage II.2.

Art. 2. - In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt de tabel door de volgende tabel vervangen :

"Autonome hogeschool 549.000 EUR Belgisch Radio- en Televisiecentrum 7.417.000 EUR Dienst voor zelfbeschikkend leven 26.995.000 EUR Dienst voor arbeidsbemiddeling 7.944.000 EUR Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand 5.297.000 EUR Sociaal-Economische Raad 521.000 EUR Kaleido 1.112.000 EUR"

Art. 3. - Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, 16 december 2021.

O. PAASCH,

De Minister-President,

Minister van Lokale Besturen en Financiën

A. ANTONIADIS,

De Viceminister-President,

Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT