16 DECEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 119quater van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode;

Gelet op het rapport van 16 maart 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 3 april 2014 tot uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 februari 2017 en 10 december 2021;

Gelet op de instemming van de minister van Begroting, gegeven op 16 december 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 3 februari 2017;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr.720 van Sectorcomité nr. XVI, gesloten op 24 maart 2017;

Gelet op advies nr. 61.592/4 van de Raad van State, gegeven op 12 juli 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 119quater van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse ambtenarencode wordt aangevuld met een tweede paragraaf, luidend als volgt:

Het voor onbepaalde duur in dienst genomen contractuele personeelslid wordt geworven als het de volgende voorwaarden vervult:

  1. voldoen aan de algemene...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT