16 DECEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2021 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40, § 1 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017 houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 21 maart 2019 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2019 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ;

Gelet op de omzendbrief van 17 december 2020 betreffende de uitwerking en opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe ;

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité, gegeven op 16 november 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 30 november 2021 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 december 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Openbaar Ambt van 14 december 2021;

Op voorstel van de Minister van Openbaar Ambt,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het personeelsplan van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt wordt vastgesteld als volgt :

Rang Grade Stat. et mand. CTAS CPE CBET TOTAL Rang Graad Ambt. en mand. CBSO SBO CUTB TOTAAL A5 Directeur général 1 1 A5 Directeur generaal 1 1 A4+ Directeur général adjoint 1 1 A4+ Adjunct directeur generaal 1 1 A3 Directeur 5 5 A3 Directeur 5 5 A2 Premier attaché - expert 1 1 A2 Eerste attaché-deskundige 1 1 A2 Premier attaché 14 14 A2 Eerste attaché 14 14 A1 Attaché 56 2 58 A1 Attaché 56 2 58 B2 Assistant principal 1 1 B2 Eerste assistent 1 1 B1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT