16 DECEMBER 2021. - Besluit 2021/3021 van het college van de franse gemeenschapscommissie tot toekenning aan het belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014, artikel 5, § 1, I;

Gelet op de wet van 30 maart 1891 waarbij de burgerlijke rechtspersoonlijkheid aan de Vereniging « Het Belgische Rode Kruis » wordt verleend, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het bijzondere decreet van 3 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 1892 betreffende de schenkingen en legaten ten gunste van het Belgische Rode Kruis, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 tot goedkeuring van de nieuwe statuten van het Belgische Rode Kruis;

Gelet op het advies van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gegeven op 21 oktober 2021;

Gelet op de beraadslaging van het Directiecomité van het Belgische Rode Kruis van 8 maart 2021;

Overwegende dat de toekenning van nieuwe bevoegdheden aan de op het gebied van Gezondheid vanaf 1 juli 2014 en de nieuwe verdeling van deze bevoegdheden binnen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Overwegende dat het aanvaarden van een liberaliteit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT