16 DECEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting 'APE') gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, artikel 86;

Gelet op het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", afgekort : « IDESS », artikel 12, 2° ;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, artikel 17, § 4;

Gelet op het decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften, artikelen 1, lid 2, 6, leden 2, 4 en 5, 8, § 1, lid 2, 7°, 9, § 5, 11, lid 2, 12, leden 1 en 3 tot 6, 13, 14, §§ 1, lid 1, 2, leden 1 en 5, en 3, leden 1 tot 3 en 5, 15, lid 4, 17, § 1, lid 2, 6°, 21, lid 3, 22, lid 1, 23, lid 2, 24, leden 1 en 3, 25, leden 2, 3 en 5, 26, leden 1 en 3 tot 6, 27, 28, § 1, lid 2, 30, lid 1, 3°, lid 2, 33, lid 1, 35, 36, leden 1 en 3, 37, leden 1 en 3, 38, lid 1, 39, leden 1 tot 3 en 5, 40, leden 3 tot 6, 41, 42, lid 2, 43, lid 1, 7°, 48, lid 2, 49, 50, leden 1, 3° en 4°, 2 en 3, en 51, leden 1 en 2 ;

Gelet op het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, artikel 469;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen worden de volgende artikelen opgeheven, artikel 28/11;

Gelet op het Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact ;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2007 houdende vaststelling van de enveloppen bestemd voor de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector en de verdeling ervan ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, Afgekort "I.D.E.S.S.", artikel 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling, artikel 16, lid 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2016 ter bestemming van de werkgevers van de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren (SAFAS), tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, artikel 31, § 2, lid 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2019 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs, voor de werkgevers van de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren ("SAFAS");

Gelet op het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid - Gecodificeerde besluiten, artikel 1595;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi", gegeven op 2 juli 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 oktober 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 16 december 2021;

Gelet op het advies 118/2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 8 juli 2021;

Gelet op het verslag van 24 mei 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 2014 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 70.311/4 van de Raad van State, gegeven op 22 november 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. de Minister : de Minister bevoegd voor Tewerkstelling;

 2. "Forem" : de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling);

  2 ° het decreet van 10 juni 2021: het decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften";

 3. de wet van 24 december 1999: de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid ;

 4. het decreet van 25 april 2002 : het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs;

 5. de wet van 23 december 2005 : de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact;

 6. de niet-werkende werkzoekende: de niet-werkende werkzoekende als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 5°, van het decreet van 10 juni 2021;

 7. persoonlijke ruimte: account, aangemaakt door de werkgever, waarvan de authentificatie gewaarborgd is, op de daartoe ingerichte website, en ter beschikking gesteld door Forem, waardoor de werkgever op beveiligde wijze informatie kan opslaan betreffende alle stappen die hij bij Forem heeft ondernomen en betreffende de werknemers waarvoor hij gesubsidieerd is;

 8. activiteit van algemeen belang: de activiteit bedoeld in artikel 43, eerste lid, 8°, a), van het decreet van 10 juni 2021.

  Art. 2. § 1. Gelijkgesteld wordt met een niet-werkende werkzoekende, de persoon ingeschreven als werkzoekende bij Forem en die te werk wordt gesteld:

 9. overeenkomstig de artikelen 60, § 7, en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 10. als dienstenchequewerknemer overeenkomstig de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen ;

 11. als PWA-werknemers overeenkomstig de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst.

 12. overeenkomstig het koninklijk besluit van van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen.

  § 2. Met een niet-werkende werkzoekende kan worden gelijkgesteld, de werknemer die in dienst is genomen door de werkgever die daags voor zijn indienstneming niet bij Forem ingeschreven was en die, indien hij bij Forem ingeschreven was geweest daags voor zijn indienstneming, beantwoord zou hebben aan de omschrijving "niet-werkende werkzoekende".

  De gelijkstelling bedoeld in het eerste lid wordt, voor de toepassing van het decreet van 10 juni 2021 alleen, toegekend op aanvraag van de werknemer bij Forem, tegen volgende voorwaarden:

 13. op het tijdstip van de indiening van de aanvraag is de werknemer die de gelijkstelling bedoeld in het eerste lid aanvraag, bij Forem ingeschreven als werkzoekende;

 14. daags voor zijn indienstneming heeft de werknemer die de gelijkstelling aanvraagt de wettelijke pensioensleeftijd niet bereikt en voldoet hij aan één der volgende voorwaarden:

  1. Hij is niet verbonden door een arbeidsovereenkomst, bevindt zich niet in een arbeidsrelatie van statutaire aard en oefent geen enkele activiteit uit als zelfstandige in hoofdberoep;

  2. b) Hij is een onvrijwillig deeltijdse werknemer, zoals bedoeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

  Geacht wordt, te voldoen aan de voorwaarde bedoeld in het tweede lid, 2°, a), de werknemer die op het tijdstip van de indiening van zijn aanvraag niet aangegeven is als tewerkgesteld door welke werkgever dan ook middels de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op de datum van de dag voor zijn indienstneming.

  Art. 3. Wanneer dit decreet in termijnen voorziet die in dagen worden uitgedrukt, betreft het kalenderdagen.

  De termijn gaat in daags na de gebeurtenis die de termijn inzet. Alle kalenderdagen worden verrekend.

  Als een termijn op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag ophoudt, is de laatste dag van de termijn de eerstvolgende werkdag.

  Wanneer dit decreet in termijnen voorziet die in maanden worden uitgedrukt, wordt de termijn berekend vanaf daags na de gebeurtenis die de termijn inzet.

  Als een termijn op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag ophoudt, is de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT