16 DECEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een herstelsteun aan de ondernemingen die het slachtoffer zijn van de overstromingen van 14 tot 16 juli en van 24 juli 2021 en die als natuurramp zijn erkend

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, artikelen 10, 16, 19, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 en bekrachtigd bij het decreet van 12 juli 2007, en 23;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 november 2021;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 12 november 2021;

Gelet op het verslag van 8 november 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 217/2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 3 december 2021;

Gelet op advies nr. 70.480/2 van de Raad van State, gegeven op 8 december 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de overstromingen die zich tussen 14 en 16 juli en 24 juli 2021 hebben voorgedaan;

Overwegende dat deze overstromingen door de Waalse Regering op 28 juli 2021 en 26 augustus 2021 als natuurramp zijn erkend;

Overwegende dat zij aanzienlijke schade hebben toegebracht aan talrijke zelfstandigen en ondernemingen, die hun installaties sterk beschadigd of zelfs volledig vernield zagen;

Overwegende dat deze zelfstandigen en ondernemingen, waarvan sommige reeds zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis, machteloos staan tegenover de situatie en zich moeilijk kunnen voorstellen hun activiteit in de getroffen gebieden voort te zetten;

Overwegende dat de stopzetting van de economische activiteit in ruimtes in de steden en op het platteland reeds vele jaren een realiteit is;

Overwegende dat de materiële schade die tijdens het recente noodweer is geleden, weliswaar gedeeltelijk zal worden vergoed door verzekeringsmaatschappijen of het rampenfonds, maar dat het verlies aan aantrekkingskracht van een locatie en de moeilijkheden om de activiteit na een dergelijke ramp opnieuw op te starten, moeilijk te kwantificeren zijn en niet door verzekeringen kunnen worden gedekt;

Overwegende dat het derhalve raadzaam is onverwijld steun te verlenen aan zelfstandigen en ondernemingen die hun activiteiten willen hervatten en aldus de aantrekkelijkheid van de getroffen gemeenten te ondersteunen;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. het decreet: het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen;

  2. het decreet van 23 september 2021: het decreet van 23 september 2021 tot instelling van een bijzondere vergoedingsregeling voor bepaalde schade ten gevolge van de overstromingen en de zware regenval die zich van 14 tot en met 16 juli 2021 en op 24 juli 2021 hebben voorgedaan en die als openbare natuurramp zijn erkend;

  3. de Minister: de Minister bevoegd voor Economie;

  4. de onderneming: de zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming bedoeld in artikel 3, paragrafen 3 en 5 van het decreet van 11 maart 2004;

  5. de overstromingen van juli 2021: de overstromingen erkend bij het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2021 waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 14 tot 16 juli 2021 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT