16 DECEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Brusselse Codex Fiscale Procedure voor bepaalde gewestbelastingen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure, artikel 145, § 1;

Gelet op advies 70.397/4 van de Raad van State, gegeven op 29 november 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de gelijke kansentest die overeenkomstig artikel 2 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest werd uitgevoerd op 18 oktober 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 december 2021;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 13 december 2021;

Overwegende dat de Brusselse Codex Fiscale Procedure werd ingevoerd door de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure. Deze Codex strekt ertoe om de fiscale procedure vast te leggen voor alle belastingen waarvan de gewestelijke fiscale administratie de dienst verzekert. Niettemin is deze Codex momenteel alleen van toepassing op de gewestelijke belastingen waarvan de dienst werd overgenomen van de federale overheid. De "oude" procedure, die werd vastgelegd in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is nog steeds van toepassing op de eigenlijke gewestbelastingen;

Overwegende dat de fiscale administratie een nieuw beheersysteem heeft ontwikkeld voor het beheer van de fiscaliteit maar dat bepaalde belastingen nog steeds worden beheerd in het oude beheerssysteem zodat het, voor een betere toegankelijkheid voor de burger en voor een efficiënter beheer, opportuun is om de operationele en de juridische harmonisatie na te streven.

Op voorstel van de Minister belast met Financiën,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De titels 1 tot 4 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure treden in werking vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT