16 DECEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 23 november 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, de artikelen 2 en 3;

Gelet op de ordonnantie van 15 juli 2021 houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 23 november 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, de artikelen 7 en 10;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (hierna BWRO), artikel 9;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Overwegende het volmachtbesluit nr. 2020/052 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 2020 tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluit inzake de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, en van bepaalde uitvoeringsbesluiten inzake energiebeheersing en de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 6;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 op 11 maart 2020 door de WHO bestempeld werd als een pandemie;

Overwegende dat de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ertoe aangezet heeft bepaalde vervaltermijnen op te schorten en vervolgens te verlengen;

Dat deze maatregelen twee doelstellingen nastreefden; dat ze er enerzijds toe strekten dat geen enkele burger gehinderd wordt in het uitoefenen van zijn/haar rechten noch in het vervullen van zijn/haar plichten als gevolg van de impact van de gezondheidscrisis op de dagelijkse werking van de openbare diensten of als gevolg van het feit dat hij/zij zelf in een situatie is terechtgekomen die ertoe leidt hij/zij die rechten of plichten niet kan uitoefenen; dat ze er anderzijds toe strekten dat de openbare diensten de bestuursrechtelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT