16 DECEMBER 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 14 juli 2021 betreffende de dopingbestrijding en -preventie

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 14 juli 2021 betreffende de bestrijding van doping en de preventie daarvan, inzonderheid op de artikelen 2, zesde lid; 3, vierde lid; 4, tweede lid; 8, derde lid; 9, eerste lid; 10, § 2, tweede en derde lid, § 4, eerste en vierde lid, § 5, tweede, vierde en zevende lid, en § 8, derde en vijfde lid; 12, vierde en vijfde lid; 13, § 3, tweede lid, § 4, eerste lid, en § 9 ; 15, § 1, derde lid, § 2, vierde en vijfde lid, § 4, derde lid, § 5, achtste lid, § 6, tweede en derde lid, § 8, tweede lid, en negende lid; 16, derde en vierde lid; 17, § 3; 18, tweede lid; 19, tweede lid; 20, § 1, tweede lid, vijfde en zesde lid, § 3, tweede lid, en vierde lid; 21; 22, § 1, eerste lid, § 4, eerste tot en met vijfde lid, § 6, § 7, eerste en vierde lid, en § 10; 23, § 7, derde lid, en § 9; 26, § 1, tweede lid, § 2, eerste lid, § 3, en § 4, eerste en derde lid; 29, § 6; en 31 ;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 7 juli 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 15 juli 2021;

Gelet op de vervulling van de formaliteit bedoeld in artikel 11, eerste lid, 7°, van voormeld decreet van 14 juli 2021, zijnde de tekst opgesteld en voorgesteld door de NADO Franse Gemeenschap;

Gelet op de voltooiing, op 1 juli 2021, van de "gender"-test die verplicht is gesteld krachtens de artikelen 4 en 6 van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap en artikel 2 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2017 tot invoering van het model van de gendertest ter uitvoering van de artikelen 4 en 6 van voornoemd decreet van 7 januari 2016;

Gelet op het advies van de Hoge Sportraad van 30 augustus 2021;

Gelet op het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit nr.162/2021, verleend op 24 september 2021;

Gezien het advies 70.328/4 van de Raad van State, uitgebracht op 26 november 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister bevoegd voor dopingbestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1. - Naast de in artikel 1 van het decreet van 14 juli 2021 betreffende de dopingbestrijding en -preventie gedefinieerde termen, wordt voor de toepassing van dit besluit onder de volgende termen verstaan:

 1. : "decreet": het decreet van 14 juli 2021 betreffende de dopingbestrijding en -preventie;

 2. "Minister": de minister van de regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor dopingbestrijding;

 3. "educatieve doelgroepen": doelgroepen die door de Franse Gemeenschap NADO worden geïdentificeerd in het kader en voor de toepassing van het programma inzake opvoeding, voorlichting en preventie in de strijd tegen doping, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het decreet, en van het educatieprogramma bedoeld in artikel 4.

 4. "WVP": de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

 5. "AVG": Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

  Art. 2. Overeenkomstig artikel 9 van het decreet stelt de Minister de lijst van verbodsbepalingen en de bijwerkingen ervan vast.

  Art. 3. In het kader en voor de toepassing van het programma inzake opvoeding, voorlichting en preventie op het gebied van dopingbestrijding, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het decreet, zijn, onverminderd de in hetzelfde artikel vastgelegde doelstellingen en beginselen, de volgende aanvullende beginselen van toepassing:

 6. overeenkomstig de grondslagen van de Code, bevordert de sportiviteit, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het decreet, en die een van de doelstellingen vormt van het in het eerste lid bedoelde programma, het denkvermogen, het lichaam en de geest en komt zij tot uiting in de waarden die uit de sport en de beoefening ervan voortvloeien, inzonderheid:

  a) gezondheid;

  b) ethiek, fair play en eerlijkheid;

  c) de rechten van sporters zoals vastgelegd in de Code en het decreet;

  d) uitmuntende prestaties;

  e) karakter en opvoeding;

  f) vermaak en vreugde;

  g) teamwerk;

  h) toewijding en inzet;

  i) eerbiediging van de regels en de wetgeving;

  j) respect voor zichzelf en andere deelnemers;

  k) moed;

  l) groepsgeest en solidariteit.

 7. de sportiviteit bedoeld in 1° komt tot uiting in de wijze waarop de sporters en de personen bedoeld in artikel 1, 65°, van het decreet fair spelen;

 8. doping is in strijd met de essentie van sportiviteit;

 9. overeenkomstig de artikelen 2, vijfde lid, en 3, eerste lid, van het decreet, kan het in het eerste lid bedoelde programma betrekking hebben op alle sporters, ongeacht hun niveau, maar ook, en zonder beperking, op sportorganisaties, begeleidingspersoneel van sporters, organisatoren, beheerders en verantwoordelijken van fitnesszalen, beheerders en verantwoordelijken van gelabelde fitnesszalen, controleartsen, chaperons, andere ondertekenaars, universiteiten, onderwijsinstellingen en, meer algemeen, elke persoon bedoeld in artikel 1, 65° van het decreet;

 10. bij de opstelling en de uitvoering van het in het eerste lid bedoelde programma worden inzonderheid de volgende actiebeginselen in acht genomen:

  a) de integratie van de educatieve, voorlichtende en preventieve benadering van doping bij de ontwikkeling, aanpassing en uitvoering van alle operationele antidopingstrategieën;

  b) de aanmoediging van de betrokkenheid van de sportbeweging, de sportsector en de burgers bij operationele strategieën voor dopingpreventie en -opvoeding, onder meer, waar passend, door middel van gezamenlijk ontwikkelde en uitgevoerde bewustmakings- en preventiecampagnes of -projecten;

 11. het in het eerste lid bedoelde programma en/of een samenvatting ervan worden toegankelijk gemaakt voor het publiek, inzonderheid op de website van de NADO Franse Gemeenschap;

 12. de acties, campagnes, boodschappen en projecten inzake communicatie, sensibilisering en dopingpreventie kunnen, inzonderheid, de vorm innemen van televisiecampagnes, perscampagnes, informatiebrochures, beschikbaar of downloadbaar zijn op de website van de NADO Franse Gemeenschap of verspreid worden via de sociale netwerken;

 13. acties, projecten, opleidingen of informatiesessies kunnen worden opgezet op aanvraag van sporters, begeleidingspersoneel van sporters, sportorganisaties, organisatoren, beheerders of verantwoordelijken van fitnesszalen, beheerders en antidopingverantwoordelijken van gelabelde fitnesszalen, controleartsen, chaperons, universiteiten, onderwijsinstellingen en, meer algemeen, elke persoon als bedoeld in artikel 1, 65° van het decreet.

  In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 8°, neemt de NADO Franse Gemeenschap operationele maatregelen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de aanvraag van haar gesprekspartner(s).

  Indien de NADO Franse Gemeenschap om technische, beschikbaarheids- of operationele redenen niet kan ingaan op een aanvraag die haar, met toepassing van het eerste lid, 8°, wordt gedaan, brengt de NADO Franse Gemeenschap haar gesprekspartner hiervan onverwijld op de hoogte en stelt zij, indien mogelijk en in voorkomend geval, een alternatieve oplossing voor.

  In geval zij in staat is te voldoen aan een aanvraag die haar, met toepassing van het eerste lid, 8°, wordt gedaan, zal de NADO Franse Gemeenschap:

  a) haar gesprekspartner onverwijld op de hoogte brengen;

  b) de gevraagde actie, het gevraagde project, de gevraagde opleiding of de gevraagde voorlichtingsbijeenkomst coördineren en superviseren;

  c) de bij haar ingediende specifieke aanvraag/aanvragen analyseren en in aanmerking nemen met bijzondere aandacht voor de doelgroep en het soort actie, project, opleiding of voorlichtingssessie waarom wordt verzocht;

  d) in het licht van de analyse onder c) operationele maatregelen nemen, zo nodig in dialoog met haar gesprekspartner(s), om ervoor te zorgen dat de gevraagde actie, het gevraagde project, de gevraagde opleiding of informatiesessie verenigbaar is met het in het eerste lid bedoelde programma;

  e) methodologische, technische en eventueel personele steun verlenen om de ontwikkeling en uitvoering van de gevraagde actie, het gevraagde project, de gevraagde opleiding of informatiebijeenkomst mogelijk te maken.

 14. Onverminderd de acties, projecten, opleidingen of informatiesessies bedoeld in 8° en uitgevoerd naar aanleiding van een aanvraag gericht aan de NADO Franse Gemeenschap, overlegt deze laatste, indien het programma bedoeld in het eerste lid op middellange termijn voorziet in de mogelijkheid om informatie- of vormingssessies voor leerlingen van onderwijsinstellingen te systematiseren, voor dit onderdeel van het programma met de Algemene Directie van het Onderwijs en met de Regering;

 15. overeenkomstig artikel 5.1 van de International Standard for Education (ISE) en onverminderd het in 9° bedoelde overleg, wordt bij elke voorlichting of opvoeding van leerlingen in onderwijsinstellingen uitgegaan van waarden, inzonderheid van de sportieve geest en de in 1° omschreven waarden;

 16. overeenkomstig artikel 3.3 van de International Standard for Education (ISE) en onverminderd 10°, bestaat waardengericht onderwijs uit activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de persoonlijke waarden en beginselen van een individu; het versterkt het vermogen van de leerling om beslissingen te nemen met het oog op ethisch verantwoord gedrag;

 17. Onverminderd de acties, projecten, opleidingen of informatiesessies bedoeld in 8° en uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek gericht aan de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT