16 JUNI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de 'Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière' (Waalse Hoge Raad voor Verkeersveiligheid)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 22 december 2010 betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen, hoofdstuk 2, artikel 12;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De hiernavermelde personen worden aangewezen als gewoon lid en als plaatsvervangend lid van de "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière" voor een mandaat van vijf jaar.

Voor de gewestelijke administratie die de wegen beheert : Gewoon lidPlaatsvervangend lidDe heer Patric Derweduwen - DGO1 De heer Umberto Romano - DGO1Voor de gewestelijke administratie die mobiliteit beheert : Gewoon lidPlaatsvervangend lidDe heer Etienne Willame - DGO2 Mevr. Corine Lemense - DGO2Voor de "SOFICO" : Gewoon lidPlaatsvervangend lidDe heer Frank Chenot Mevr. Nathalie LambrechtsVoor het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid : Gewoon lidPlaatsvervangend lidMevr. Michèle GuillaumeDe heer Arnaud HoudmontVoor het "Centre de Recherche routière" (Centrum voor Onderzoek inzake Verkeersveiligheid) : Gewoon lidPlaatsvervangend lidDe heer Christian Moraux De heer Xavier CocuVoor de Vaste commissie van de lokale politie : Gewoon lidPlaatsvervangend lidDe heer Vincent Leonard De heer Renaud PlanchetVoor de federale politie : Gewoon lidPlaatsvervangend lidDe heer Michaël Jonniaux De heer Willy HenryVoor het College der procureurs-generaal : Gewoon lidPlaatsvervangend lidDe heer Luc Van Ausloos De heer Olivier WarnonVoor de "Union des villes et communes de Wallonie" (Unie van de Waalse steden en gemeenten) : Gewoon lidPlaatsvervangend lidMevr. Ambre Vassart De heer Tom De SchutterVoor het verplicht onderwijs in de Franse Gemeenschap : Gewoon lidPlaatsvervangend lidMevr. Patriyja Gunkowska Mevr. Géraldine FouargeVoor het verplicht onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap : Gewoon lidPlaatsvervangend lidMevr. Janine Fryns Mevr. Corina SensterVoor de "Ligue des Familles" : Gewoon lidPlaatsvervangend lidMevr. Nathalie Gilles De heer Philippe DammanVoor de bevordering van een verantwoordelijk rijgedrag : Gewoon lidPlaatsvervangend lidDe heer Stephan Collard - VZW RYD De heer Alex Dandois - VZW APPERVoor de slachtoffers van het wegverkeer : Gewone ledenPlaatsvervangende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT