15 SEPTEMBER 2023. - Koninklijk besluit inzake de aanpassing van de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen en de inkomensgarantie voor ouderen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, heeft als doel om enerzijds de bedragen van de minimumpensioenen op 1 januari 2024 aan te passen en anderzijds de 4de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen (hierna IGO) voorzien voor 1 januari 2024 te schrappen, en dit, in overeenstemming met de begrotingscontrole.

Aangezien het aanpassingen betreft ten opzichte van een aantal reeds geplande welvaartsaanpassingen voor 2024, voorziet dit ontwerp eveneens in de aanpassing van die al geplande verhogingen. De nog niet in werking getreden bepalingen die in de welvaartsaanpassingen voorzien, worden opgeheven en de aangepaste verhogingen worden opnieuw ingevoegd.

Het voorliggend ontwerp voorziet in aangepast basisbedragen inzake het gewaarborgd minimumpensioen, en dit, in uitvoering van de artikelen 152 en 153 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en de artikelen 33 en 34 van herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector. Aldus worden de bedragen van het minimumpensioen niet langer met 2,65 % maar met 2,08 % verhoogd op 1 januari 2024.

Aangezien de pensioenreglementering voor zelfstandigen verwijst naar deze basisbedragen zal het minimumpensioen ten laste van het zelfstandigenstelsel in dezelfde mate verhoogd worden als in het werknemersstelsel.

Bovendien heft het verschillende nog niet in werking getreden bepalingen van het koninklijk besluit van 7 april 2023 tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers op.

Het heft ook - in uitvoering van de machtiging aan de Koning hernomen in artikel 6, § 5, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen - de verhoging op van het bedrag van de IGO op 1 januari 2024, zoals voorzien in voornoemd koninklijk besluit van 7 april 2023, hernomen in artikel 6, § 1, van dezelfde wet.

De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

Van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Pensioenen,

K. LALIEUX

15 SEPTEMBER 2023. - Koninklijk besluit inzake de aanpassing van de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen en de inkomensgarantie voor ouderen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT