15 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake financiering en houdende bijkomende tewerkstellingsmaatregelen in de sector van de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarde personen

De Waalse Regering,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 12, lid 1;

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikel 59;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering betreft van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden;

Gelet op de beslissing van het inter-Franstalig overlegorgaan en van het ministerieel comité, gegeven op 11 mei 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 mei 2022;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 5 mei 2022;

Gelet op het rapport opgesteld op 5 mei 2022 overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van het Comité "Welzijn en gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen), uitgebracht op 28 juni 2022;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 18 juli 2022, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Commission wallonne des Aînés" (Waalse commissie voor senioren), gegeven op 30 mei 2022;

Gelet op het advies van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië), gegeven op 13 juni 2022;

Gelet op het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op artikel 43/2, tweede lid, 1°, 2° en 3°, ingevoegd bij het decreet van 8 november 2018;

Gelet op het drieledig intersectoraal kaderakkoord van 27 mei 2021 in de Waalse niet-commerciële sector 2021-2024;

Gelet op de tewerkstellingsmaatregelen op 1 januari 2022 dienen de instellingen in de mogelijkheid te worden gesteld, de financiering van deze contracten te verkrijgen;

Overwegende dat de financiering van de korte verblijven op de eerste dag van de referentieperiode, namelijk 1 juli 2022, opgewaardeerd dient te worden, de artikelen 7 en 9 op die datum uitwerking dienen te hebben;

Overwegende dat de facturatie van de eventueel opgewaardeerde dagvergoeding op de eerste dag van het kwartaal, namelijk 1 juli 2022, mogelijk dient te worden gemaakt;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering betreft van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen

Art. 2. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering betreft van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT