15 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijzizing van het ministerieel besluit van 14 september 2017 dat de soorten plastic nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor eenmaling gebruik bedoeld in artikel 4.6.2. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Brusselse Hoofdstelijke Regering belast met Leefmilieu,

Gelet op, de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, het artikel 56;

Gelet op, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afvalstoffen, het artikel 4.6.2., § 3;

Gelet op de « gendertest », zoals bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 22 november 2018 houdende uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 houdende de introductie van de gendertest, verwezenlijkt op 22 januari 2020;

Gelet op het gebrek aan advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 18 juni 2020;

Gelet op het advies 67.479 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Enig artikel. In artikel 2, § 1, derde streepje...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT