15 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het decreet van 14 oktober 2020 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 september 2020;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.02 van programma 01 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, om de nodige technologische updating van de beheersinstrumenten voor groene certificaten te financieren,

Besluiten :

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 309 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 200 duizend EUR overgedragen van programma 31 naar programma 01 van organisatieafdeling 16.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT