15 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister-President van de Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op het decreet van 14 oktober 2020 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.01, programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 28 juni 2018 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Interreg V A, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project):

Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3: Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.6: Anticipatie op en beheer van natuurlijke, technologische en industriële risico's, en noodtoestanden;

Titel: Lynbatis;

Operator: Stad Komen-Waasten;

Basisallocatie: 63.01.02;

Vereffeningskredieten: 5 duizend EUR;

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT