15 OKTOBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

 
GRATIS UITTREKSEL

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, de artikelen 28 en 30;

Gelet op de gelijke kansentest, opgesteld op 18 september 2020 overeenkomstig artikel 2, § 1, 1°, van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 september 2020;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 29 september 2020;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 8 oktober 2020;

Gelet op de spoedeisendheid, gemotiveerd door het feit dat de COVID-19 gezondheidscrisis aanzienlijke economische gevolgen heeft voor veel ondernemingen;

Dat de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sectoren nog steeds onderworpen zijn aan bijzondere maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad die hun activiteiten verbieden of substantieel beperken;

Dat de activiteiten van de reis- en personenvervoersector sterk worden aangetast door de wereldwijde restricties op het vlak van reizen in het buitenland;

Dat er dringend behoefte is aan steun voor de ondernemingen in deze sectoren om hun inkomensverlies te vergoeden en hun vaste uitbatingskosten te dekken;

Dat de steun waarin dit besluit voorziet met name bedoeld is om een golf van faillissementen te voorkomen onder de ondernemingen die hun activiteiten nog altijd niet hebben kunnen hernemen;

Dat betalingsverzuim als gevolg van liquiditeitsproblemen kan leiden tot een domino-effect op de economie, wat moet worden vermeden;

Dat deze problemen en gevolgen reeds sterk voelbaar zijn en dat de uitvoering van de steunmaatregel derhalve geen vertraging mag oplopen;

Dat de steun zo snel mogelijk uitgekeerd moet kunnen worden en de spoedeisendheid dan ook gerechtvaardigd is;

Gelet op advies 68.113/1 van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister van Economie,

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. minister: de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie;

  2. de minimisverordening: de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L352 van 24 december 2013;

  3. BEW: Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

    Art. 2. De minister verleent steun aan de ondernemingen van de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT